Danh sách kho

15:13 30/03/2018

Quản lý Danh sách kho sẽ giúp bạn nắm được thông tin về số lượng hàng hóa hiện có. Với ứng dụng iShopGo, bạn có thể làm việc này từ xa, từ đó đưa ra những quyết định như xả hàng, lấy thêm, … một cách phù hợp.

Truy cập

Từ màn hình Trang Chủ bạn lựa chọn Quản trị > Quản lý kho > Danh sách kho.

Truy cập vào Danh sách kho

Truy cập vào Danh sách kho

Chức năng

Trong giao diện Danh sách kho, bạn sẽ thấy thông tin cơ bản về các kho hàng của mình như: Tên kho, Tên chi nhánh, Tổng đơn hàng, Tổng tồn kho, … Tại đây, bạn có thể thực hiện các thay đổi:

  1. Thêm kho chi nhánh mới - Lựa chọn dấu + ở góc phải màn hình, công cụ này sẽ mở ra cửa sổ giúp bạn đưa một kho mới vào danh sách quản lý;

  2. Thay đổi hình thức kho -  Lựa chọn trạng thái của kho trong mục Loại Kho sẽ giúp bạn thay đổi hình thức kho từ Kho nhánh thành Kho Tổng hay ngược lại;

  3. Xem chi tiết kho - Lựa chọn vào kho bạn muốn kiểm tra. Một cửa sổ mới sẽ hiện ra, trình bày chi tiết về từng mặt hàng có trong kho;

Giao diện của Danh sách kho

Giao diện của Danh sách kho

Mẹo nhỏ: Bạn có thể sử dụng các Công cụ lọc và Sắp xếp để nhanh chóng tìm kiếm hàng hóa trong kho.

Hotline: 0902195488